KERTÉSZKEDJ ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen játékszabályzat tartalmazza a “PIEDL-KER” Kereskedelmi és Szolgáltató KFT (Székhely: Balatonalmádi, Álmos u. 2.

Cégjegyzékszám: 19 09 518789, Adószám: 11709291219, Telephelyek: Balatonalmádi, Álmos u. 2.; Balatonfüred, Fürdő u. 25/B.; Veszprém, Tartu u. 1. „Szervező”) által, a https://www.facebook.com/hufbauaruhazveszprem oldalon, a https://hbarkacsaruhaz.hu/ oldalon és a nagykereskedő/kiskereskedő áruházaiban meghirdetésre és lebonyolításra kerülő, „KERTÉSZKEDJ ÉS NYERJ!” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) feltételeit, lebonyolításának szabályait és a Játékkal összefüggő adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatást (a továbbiakban: Játékszabályzat).

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1.1. A Játékban az 1.3. pontban foglalt kivételekkel részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki a 3 telephely valamelyikén vagy a https://kartya.hufbau.hu/aktivalas oldalon Hűségkártyát regisztrál és aktivál, illetve a HUFBAU PIEDL – Balatonalmádi vagy a HUFBAU PIEDL – Balatonfüred vagy a HUFBAU PIEDL – Veszprém üzletek egyikét választja 2023. április 1. 00 óra 00 perc és 2023.április 24. 23 óra 59 perc között.

1.2. A Játékos az ebben az időszakban való Hűségkártya regisztrációval és aktválással visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni és a jelen Játékszabályzatot a benne foglalt adatkezelési tájékoztatóval pedig teljes körűen megismerte, annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, és ennek tényét írásban jelzi a Szervezőnek, a Játékban nem vehet részt.

1.3. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a Szervezővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott közeli hozzátartozói.

1.4. A Játékban való részvétel önkéntes.

 

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA, LEÍRÁSA, A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS

2.1. A Játék 2023. április 1. 00 óra 00 perc és 2023. május 12. 23 óra 59 perc közötti időszakban tart.

2.2. A Szervező a Facebookon regisztrált felhasználókat a Játékban való részvételre a Szervező https://www.facebook.com/hufbauaruhazveszprem Facebook oldalán történő posztolással (“Játékra meghívó poszt”), a https://hbarkacsaruhaz.hu/ weboldalon történő publikálással, az áruházakban elhelyezett plakátokon, postaládába történő terjesztéssel szórólapokon, rádiós hirdetéssel és különböző online és offline hirdetési (PPC) felületekkel invitálja meg. A Szervező a Játékra meghívó posztot 2023. április 1. 00 óra 00 perckor teszi közzé a fent megjelölt Facebook oldalán, a https://hbarkacsaruhaz.hu/ oldalra pedig 2023. március 31. 23 óra 59 percig helyezi el a figyelemfelhívó anyagait, illetve a Játékszabályzatot. A Szervező a Játékra meghívó posztban elhelyezi a jelen Játékszabályzat linkjét is.

2.3. Szervező a Játékra felhívó kommunikációs anyagait a 2.2. pontban részletezett felületeken biztosítja. A Játékra jelentkezni a HUFBAU Hűségkártya regisztrációval és aktiválásával lehet az 1.1. pontban meghatározottak alapján, és a Játékszabályzat illetve az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával lehet. A Szervező a Játék nyertesét/nyerteseit (a továbbiakban: Nyertes) a HUFBAU Hűségkártya regisztrációját és aktiválását elvégzők között 2023. május 31-ig nyilvános sorsolás keretein belül a sorsolja ki.
A sorsolás helyszíne: HUFBAU Építőanyag- és barkácsáruház, 8200 Veszprém, Tartu utca 1.

A sorsolás tervezett időpontjai: 2023. május 17. csütörtök 15 óra 00 perc.

A sorsolás időpontja tervezett időpont, a Szervező ettől eltérhet.

A Játékban elérhető nyeremény/ek (a továbbiakban: Nyeremény/ek):

 1. FŐDÍJ
  1 db VA Fűnyíró Benzines RURIS RX221S RU221s2019, 135 290 Ft bruttó értékben.
 2. Második díj
  1 db VA DAC 310 benzinmotoros fűkasza DAC31020141, 61 490 Ft bruttó értékben.
 3. Harmadik díj
  1 db VA Bellota ágvágó GARDEN Line - mellévágós /60-90 cm nyél/ B3440TEL, 19 710 Ft bruttó értékben.
 4. további díjak
  10 db HUFBAU logóval ellátott porcelán bögre, 4 000 Ft/db bruttó értékben.

 

A nyereményt a sorsolást követően a https://hbarkacsaruhaz.hu/ oldalon, illetve a https://www.facebook.com/hufbauaruhazveszprem hivatalos facebook oldalon tesszük közzé.

2.4. A Játékra való jelentkezés határideje (eddig az időpontig kell a regisztrációt elvégezni): a 2023. május 12. 23 óra 59 perc.

2.5. Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy minden olyan regisztráció és aktiválás, amely nem érkezik be a 2.4. pont szerinti határidőig, vagy nem a jelentkezés menetének, illetve a Játékra való jelentkezés szabályai szerint nem megfelelően történik (pl. a jelentkező nem tölti ki maradéktalanul a regisztrációs felületet ), nem jogosít fel a Játékban való részvételre.

2.6. A műszaki hibából adódóan be nem érkezett nevezések nem jogosítanak fel a részvételre. A fentiekhez hasonlóan nem lesz jogosult a Nyereményre az sem, aki nem létező személyre vonatkozó, illetve nem valós adatokkal létrehozott regisztrációval és aktiválással vesz részt a Játékban azért, hogy nyerési esélyeit ilyen megtévesztő módon növelje.

2.7. A Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét megvonhatja attól a jelentkezőtől, aki a Játékra meghívó poszthoz trágár vagy a Szervezőre, illetve harmadik személyekre sértő kifejezést tartalmazó hozzászólást fűz. A Szervező fenntartja a jogot az ilyen hozzászólás részben vagy egészben történő törlésére is.

2.8. Abban a nem várt esetben, ha eltérés adódik ezen Játékszabályzat és a Játékra meghívó megjelenések között, akkor minden esetben a játékszabályban rögzített feltételek az irányadóak.

 

 1. A NYERTES KIVÁLASZTÁSA

3.1. A Nyertes kiválasztása az összes, a jelen Játékszabályzatban meghatározott ütemezés szerint történik, nyilvános sorsoláson. A nyilvános sorsoláson bárki részt vehet. A nyilvános sorsolás alkalmával, minden esetben 13 nyertest sorsol ki (Díj), azaz összesen 13 fő nyertest. A sorsolás sorrendje a díjak tekintetében: legelőször a 10 db HUFBAU brand kerámiabögre díjak nyertesei, majd a Harmadik díj, aztán a Második Díj és végül a Fődíj kerül kisorsolásra.

3.2. A Szervező a Nyertes nevét a https://www.facebook.com/hufbauaruhazveszprem Facebook oldalán, a hírvonalára kihelyezett posztban és https://hbarkacsaruhaz.hu/ oldalon teszi közzé, a Nyertes kiválasztását követő 5 munkanapon belül. A Nyerteseknek ezt követően 15 napon belül +36 20 224 7669-es telefonszámon keresztül jelentkezhetnek a nyereményükért, majd a közösen egyeztetett időpontban a 8200 Veszprém, Tartu u. 1. szám alatt személyesen veheti át a nyereményét. A Játékra való jelentkezéssel a játékban résztvevő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén a Szervező a nevét közzé tegye. Amennyiben a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a fenti határidőben vagy, ha a Nyeremény átadásakor nem igazolja kielégítő módon életkorát, illetve nem adja meg a Nyeremény átvételéhez szükséges adatait vagy egyéb okból nem jogosult a Nyeremény átvételére; a Nyeremény nem kerül átadásra sem neki, sem a Játék más résztvevőjének.

 

 1. A NYEREMÉNY, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

4.1. Eltérő rendelkezés hiányában minden Nyeremény a Nyertes nevének közzétételére irányadó határidőtől számított 21 napon belül kerül átadásra. A vonatkozó adók a Szervezőt terhelik.

4.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy azonos vagy nagyobb értékű alternatív nyereményt (nyeremény alternatívákat) biztosítson, ha a meghirdetettek valamilyen okból nem elérhetőek.

4.3. A Nyeremény nem ruházható át, készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható.

4.4. A Nyeremény átvétele a Nyertes és a Szervező által direkt módon megállapodott napon, előre egyeztetett időpontban történik, a 8200 Veszprém, Tartu utca 1. szám alatti telephelyen. Az átadás helyszínére történő utazása költségeit a Nyertesnek kell viselnie. Amennyiben a Nyertes a megállapodott helyszínen és napon olyan okból nem jelenik meg, amelyért felelős, a Szervező nem köteles a Nyeremény átvételére újabb alkalmat biztosítani.

4.5. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a Nyeremény átadása előtt minden Nyertes köteles igazolni a személyazonosságát. Ennél fogva minden Nyertes köteles az átadás helyszínén a Szervező Nyeremény átadásáról gondoskodó alkalmazottainak a személyazonosító okmányát és lakcímigazolványát bemutatni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételét igazoló papír alapú átadás-átvételi elismervényen a helyes adatai szerepeljenek. Ennek megtagadása esetén a Nyertes a Nyereményre való jogosultságát elveszíti.

 

 1. FELELŐSSÉG

5.1. Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét a Játékszabály megszegése esetén bármely résztvevőtől megvonhatja.

5.2. Szervező nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okból előállt üzemzavar esetén bekövetkezett károkért, vagy ezen okból a Játék átmeneti vagy végleges leállásáért.

5.3. A korábbi hiányosságáért (névelírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott vagy a valóságnak nem megfelelő adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát, pontosságát a Játékra történő jelentkezés során a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

5.4. A Szervező a Nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, amennyiben önhibáján kívül, vagy valamilyen nem várt okból kifolyólag károsodnak. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

5.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolt esetben a Nyertesek kiválasztása előtt megváltoztassa azzal, hogy arról a https://www.facebook.com/hufbauaruhazveszprem Facebook oldal hírvonalán és a https://hbarkacsaruhaz.hu/ oldalon megjelentetetti a tájékoztatásként és abban a megfelelően módosított Játékszabályzatot is elérhetővé teszi.

5.6. A Szervező döntése minden, a Játék lebonyolításával kapcsolatos ügyben végleges és fellebbezésnek nincs helye.

5.7. A Szervező kijelenti, hogy a Játékot a Facebook nem támogatja, és nem kezeli, a Játék a Facebookhoz nem kapcsolódik, a Facebookkal összefüggésbe nem hozható. A Játékos a Játékra való jelentkezéssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Nyereményjátékkal összefüggésben a Facebookkal szemben semmilyen igényt nem támaszthat.

 

 1. ADATKEZEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

6.1. A Játékban való részvétellel, annak lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés a Játékos önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása. A Játékos a Játékra való jelentkezéssel adja a hozzájárulását ahhoz, hogy a Szervező:

 1. a) a nevét, az emailcímét, telefonszámát és az állandó lakhelyének irányítószámát a Játék lebonyolítása és nyertessége esetén az erről való kiértesítése céljából kezelje;
 2. b) nyertessége esetén a direkt üzenetváltás (Messenger) lehetőségével a kapcsolattartás és a Nyeremény átadása megkönnyítésének céljából kezelje;
 3. c) a nevét, születési helyét és idejét, édesanyja születési nevét és a lakcímét a Nyertes kilétének megállapítása és a Nyeremény átadása megtörténtének igazolása céljából kezelje. A jelen alpontban felsorolt személyazonosító adatokat és lakcímet a Nyertesnek a Nyeremény átvételekor szükséges megadnia, azokat a Szervező a nyeremény átadását igazoló átadás-átvételi elismervényen rögzíti.

d, a játékban való részvétellel a játékos hozzájárul, hogy a Piedl-Ker. Kft. az önkéntesen megadott adatokat marketing és egyéb, az értékesítésekhez kapcsolódóan felhasználja és kezelje.

6.2. Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy ha a Nyertes a 6.1. pont c) alpontban meghatározott adatokat nem adja meg a Szervező részére, úgy a Nyereményre való jogosultságát elveszíti.

6.3. A Nyertes esetlegesen megadott nevét, telefonszámát, e-mail címét és irányítószámát a Szervező a Nyertes hozzájárulásának visszavonásáig kezeli és használja. A Játékos, illetve a Nyertes egyéb, fent megjelölt adatait a Szervező a Játék lezárulásától számított 1 évig kezeli (tárolja) a 6.1. pontban meghatározott célokból. Szervező ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az átadás-átvételi elismervény mint adózási kötelezettséggel összefüggő dokumentum 7 évig megőrzésre kerül a Szervező jogszabályban előírt iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel.

A Játékra jelentkező a 6.1. pont a) és c) alpontban megjelölt adatainak kezelésre vonatkozó hozzájárulását a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt is visszavonhatja, ez azonban azzal a következménnyel jár, hogy a Játékban nem vesz részt, illetve elveszti a Nyeremény átvételére vonatkozó jogosultságát. Ha a nyertes Játékos a hozzájárulását a Nyeremény átvételét követően vonja vissza, akkor az általa átvett Nyereményt is vissza kell szolgáltatnia a Szervező részére. A hozzájárulás visszavonására a Játék lebonyolítása alatt és azt követően is a Szervező részére küldött ajánlott postai levéllel van lehetőség. A hozzájárulás visszavonása esetén a Szervező a hozzájárulás visszavonásáig kezeli a Játékos adatait a 6.1. pontban meghatározott célokból.

A hozzájárulás visszavonása nem teszi a Szervező visszavonást megelőző adatkezelését jogszerűtlenné.

6.4. A Játékos, illetve a Nyertes által megadott személyes adatok kezelője a HUF-BAU CSOPORT KFT.

Az adatkezelő elérhetőségei:

HUF-BAU CSOPORT KFT.

Székhely: 2161 Csomád, Akácos út 10.

Telefon: +36 30 630 2823

Email: husegkartya@hufbau.hu

6.5. A Szervező az általa kezelt adatokat harmadik személy részére nem továbbítja (kivéve, ha erre valamely hatóság – különösen az adóhatóság – kötelezi). Felhívja ugyanakkor a Játékosok figyelmét, hogy egyes esetekben pl.: a Játékra meghívó poszthoz fűzött hozzászólással, illetve a Nyertes, nevének a Szervező Facebook- és weboldalán történő közzétételével a Játékos neve, esetleg profilképe, illetve a nyertesség ténye a Facebook felhasználók és webhasználók meghatározatlan köre számára elérhetővé válik.

Hasonlóképp egy meghatározatlan címzetti kör számára válik elérhetővé az a tartalom, amelyet a Játékos, illetve Nyertes a Szervező Facebook oldalán megoszt (pl. fényképek a Nyereménnyel), amely tartalmak megosztása a Játékos/Nyertes részéről önkéntes, arra a Szervező a Játékosokat, Nyerteseket semmilyen esetben sem kötelezi.

6.6. A Szervező a jelen tájékoztatóban foglalt személyes adatok vonatkozásában nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, így profilalkotást sem végez.

6.7. A Játékosnak, illetve a Nyertesnek, a személyes adatai kezelésére tekintettel joga van arra, hogy a Szervezőtől:

– tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről (különösen a kezelt személyes adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljairól és tervezett időtartamáról, azoknak a személyéről, akikkel az adatait közölték vagy közölni fogják) – hozzáférési jog;

– kérje a pontatlan személyes adatai helyesbítését, hiányos személyes adatai kiegészítését – helyesbítéshez való jog;

– kérje a személyes adatai törlését (különösen akkor, ha visszavonta az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását és adatkezelésnek nincs más jogalapja; a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték vagy az adatkezelés jogellenes volt) – törléshez való jog;

– kérje személyes adatai kezelésének korlátozását (különösen, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de a Játékos/Nyertes igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy, ha az adatkezelés jogellenes, de a Játékos/Nyertes törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri) – adatkezelés korlátozásához való jog. Az adatkezelés korlátozása esetén az érintett adatoknak főszabály szerint csak a tárolása engedélyezett.

6.8. A Játékos, illetve Nyertes a fenti 6.7. pontban foglalt jogait gyakorolhatja e-mailben az : ugyfelszolgalat@hufbaupiedl.hu címen, postai úton való közléssel (postacím: 8200 Veszprém, Tartu u. 1.

A Szervező főszabály szerint 1 hónapon belül tájékoztatja a jogait gyakorló Játékost, illetve Nyertest, a kérelem nyomán hozott intézkedésekről vagy az intézkedés elmaradásának okairól. A Szervező a kérelemre adandó válasz, illetve a szükséges intézkedések megtétele céljából a kérést és a személyes adatokat a belső hálózatán kezeli a megkeresés megválaszolásáig, illetve a szükséges intézkedések megtételéig.

6.9. Ha a Játékos, illetve a Nyertes úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése nem jogszerű, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

A NAIH elérhetőségei:
– cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
– postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
– telefonszám: +36 (1) 391-1400
– fax: +36 (1) 391-1410
– e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
– honlap: http://naih.hu.

6.10. A Játékos, illetve Nyertes jogosult továbbá az adatainak az Általános Adatvédelmi Rendeletbe (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, GDPR) ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez – fordulni, továbbá, ha az Általános Adatvédelmi Rendelet Szervező által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíthet a Szervezővel szemben.