Kedves Vendégünk, Kedves Látogatók!

A Piedl-ker kft. által szervezett 2. Szülinapi parti (Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.

A Rendezvény helyszíne: 8200 Veszprém, Tartu u. 1.
A Rendezvény időtartama: 2024. május 04. (szombat)
A Rendezvény nyitvatartása: 10:00 órától 14:00 óráig.

Belépés a rendezvényre

A Rendezvényre való belépés ingyenes és rendezvény időkeretek között és feltételek mellett lehet.

A rendezvényre történő beléptetés a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, így minden belépő/látogató saját felelőssége, hogy a beléptetéskor és a rendezvényen való részvétel során megfeleljen ezen jogszabályoknak!

Amennyiben ezen feltételek valamelyike nem teljesül, nem léphet be a rendezvény területére!

A Szervezők a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartják a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozzák. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, egyéb üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.

A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére.

A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon kívül házi állatok, házi kedvencek is behozhatók, de csak és kizárólag a közterületi szabályok betartása mellett és azok folyamatos felügyelete a gazda/felvezető felelőssége. A kutyák esetében a szájkosár használata kötelező.  A kutya vagy egyéb házi kedvenc bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége.
Amennyiben a kutya vagy a házi viselkedése zavaró vagy veszélyezteti a vendégek nyugalmát, a Rendezvény területéről kitiltható.

A Szervezők felhívják a figyelmet, hogy a túlzott audiovizuális ingerekre az állatok a megszokottól eltérően viselkedhetnek!

A Szervezők javasolják, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a segítő kutyák – amelyekről a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet rendelkezik – behozatala esetén a következő feltételeknek a Látogató megfelelni szíveskedjen. A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében – a kutya szájának speciális funkcióját tekintve – szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott. Amennyiben a Látogató úgy ítéli meg, hogy a segítő kutyája a túlzott audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagál, vagy túlzottan szenzitív, akkor a Rendezvény ideje alatt szájpórázt, esetlegesen szájkosarat helyezzen fel segítő kutyájára. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége.
Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható.

JEGYVÁSÁRLÁS

A rendezvényre a belépés ingyenes, így jegyvásárlásra nincs szükség

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK A RENDEZVÉNYEN

A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a házirendnek megfelelően.

A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagyonát vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a rendezvény helyszínét adó veszprémi HUFBAU Építőanyag- és barkácsáruház és annak területén lévő, valamint a kiállítók értékeinek megóvására, és köteles tartózkodni azok eltulajdonításától vagy megkárosításától. Amennyiben Látogató a hatályos törvényeket vagy a Házirendet a Rendezvény területén megszegi, Szervező köteles a jogszabályi előírások szerint eljárni és eljárást kezdeményezni.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről a Szervezők hang- és képfelvételt készíthetnek, valamint a Szervezőktől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető.

Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.

Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.

A Szervezők, valamint a Szervezőktől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.

A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a Szervezők a Rendezvényt, illetve a programokat, előadásokat rögzítheti és amennyiben rögzíti, akkor a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg.

Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezőkkel szemben.

A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy a programokról, szemináriumokról kép- és hangfelvételt csak a Szervezők előzetes írásos beleegyezésével készíthet.

A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti.

A Szervezők kifejezetten kizárják a felelősségüket arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

A Rendezvény területén a Szervezők előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

Tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.

A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében a dohányzás csak az arra kijelölt helyen megengedett. A Szervezők kérik a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.

Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a Szervezők által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. A Szervezők jogosultak a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá a Szervezők fenntartják azt a jogot is, hogy az általuk az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztessék. Abban az esetben, ha a Szervezők egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánítanak, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni.

A Rendezvény területén a Szervezők saját dolgozóikkal biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Szervezők saját dolgozói megkülönböztetésre, minden dolgozójának aki a Rendezvényen bármilyen feladatot ellát, annak névtáblát és narancssárga nyakbaakasztót biztosít. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.

Ittas személyeket vagy a házirendet megszegő látogatókat a Szervezők alkalmazottja kikíséri a rendezvényről; a kikísért személyek újra belépését a Szervezők megtagadhatják. Amennyiben a Látogató a Szervezők dolgozói eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint a kitűzőn szereplő név megadásával – a Rendezvény területén belül az Infopultnál, a Rendezvényről történt kivezetés esetén a beléptetés pontjánál teheti meg.

Egyéb rendelkezések

A Szervezők kizárólag a Rendezvény területén nekik felróható az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szándékos szerződésszegésért felelnek, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárják a felelősségüket minden egyéb káresemény kapcsán.

A Rendezvényen a Szervezők ruhatárat nem üzemeltetnek. A Szervezők értéktárgyak, értékpapírok és készpénz őrzését nem vállalják, a ruhákban, csomagokban hagyott értékek tekintetében felelősségüket kizárják.

A Rendezvényt a Szervezők időjárástól függetlenül megtartják. A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Szervezőket a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.

A Rendezvény rendes nyitvatartás esetén 10:00 órakor nyit és 14:00 órakor zár. A Rendezvényre kiosztott, de fel nem használt vouchereket a Szervezők nem váltják vissza.

A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel az információs pult munkatársaihoz lehet fordulni, a talált tárgyak ugyanitt adhatóak le, az elveszett tárgyak után szintén itt lehet érdeklődni.

A Rendezvény helyszínét adó veszprémi HUFBAU Építőanyag- és barkácsáruház házirendjének pontjai további kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazhatnak. A rendezvényhelyszín területére való belépéssel a Látogató tudomásul veszi a jelen és a HUFBAU Építőanyag- és barkácsáruház saját házirendjét, valamint azt, hogy annak betartását a Látogatók személyi és vagyoni biztonsága, valamint mind a Szervező, mind az Üzemeltető jogos érdekei céljából Szervező és Üzemeltető ellenőrzi.

Kérjük, hogy vigyázzanak magukra és egymásra, alkoholt csak felelősségteljesen, kulturáltan és mértékkel fogyasszanak!

Jó szórakozást kívánunk!